Nieuw in de aangifte PB voor aanslagjaar 2022

Weldra is het zover: de jaarlijkse nationale invuloefening. Hoewel veel posten al vooraf ingevuld zijn, blijft het toch een moeilijke opdracht. Fiscale regelingen worden afgeschaft, maar blijven doorlopen voor het verleden; er komen nieuwigheden bij en dat alles maakt de aangifte elk jaar ingewikkelder. Waar moet u dit jaar op letten?

Vak II. Persoonlijke gegevens en gezinslasten

Voor personen ten laste krijgt u een toeslag op uw belastingvrije som. Personen ten laste zijn niet alleen de kinderen. Ook ascendenten (ouders, grootouders) en zijverwanten kunnen personen ten laste zijn.

Voor een 'gehandicapte' ascendent of zijverwant wordt de toeslag verdubbeld.
In 2020 werd de toeslag verhoogd, maar wordt die nog enkel toegestaan als de ascendent of zijverwant 'zorgbehoevend' is. Dat betekent dat de 'graad van zelfredzaamheid' van die persoon ten minste 9 punten moet bedragen. De nieuwe voorwaarde geldt vanaf aanslagjaar 2022 en reflecteert zich dus nu voor het eerst in de aangifte. 

Maar er is een overgangsregeling waarbij in de oude regeling (niet zorgbehoevend, maar wel gehandicapt) het oude (lagere) bedrag van toepassing blijft. Het komt er dus op aan de juiste vakjes in te vullen in de aangifte.

Vak III. Inkomsten van onroerende goederen

Een héél belangrijke nieuwigheid is de aangifteplicht voor de inkomsten uit buitenlandse onroerende goederen. De inkomsten van buitenlandse oorsprong moeten vanaf nu in dezelfde rubriek worden ingevuld als de inkomsten van Belgische oorsprong.

In een tweede deel van dat vak moet u apart nog gegevens vermelden met betrekking tot sommige inkomsten van buitenlandse onroerende goederen. Die bijkomende gegevens zijn belangrijk, omdat ze ervoor zorgen dat u eventueel een vrijstelling kan genieten voor de betrokken inkomsten.

Vak IV. Wedden, lonen, vervangingsinkomsten,...

Vak IV bevat een nieuwe code voor de zogenaamde relance-uren (dus de vrijwillige overuren bovenop het gewone contingent van 100 vrijwillige overuren). Het valt te verwachten dat die gegevens vooraf ingevuld zijn.

Zelfstandigen die tussen 1 oktober 2020 en 30 april 2021 in het kader van bepaalde tijdelijke maatregelen n.a.v. de coronacrisis minstens zes maandelijkse financiële uitkeringen in het kader van het overbruggingsrecht hebben genoten, hebben recht op een eenmalige premie van 598,81 euro (bruto). Die premie moeten zij aangeven bij de vervangingsinkomsten in vak IV – en dus niet in deel 2 van de aangifte bij de winsten en baten!

Voor de meeste buitenlandse inkomsten geldt een belastingvermindering. In principe is dat een vrijstelling met progressievoorbehoud (als er een verdrag is), of een 50%-vrijstelling (als er geen verdrag is). Uitzonderlijk kan de vrijstelling ook volledig zijn. Het gaat concreet om inkomsten uit een verdragsland die in België afzonderlijk belastbaar zouden zijn, maar die krachtens het toepasselijke dubbelbelastingverdrag híer moeten worden vrijgesteld. In dat geval geldt er een vrijstelling zonder progressievoorbehoud en dat wordt gerealiseerd door de inkomsten aan te geven bij de inkomsten waarvoor ‘de afzonderlijke belasting tegen de aanslagvoet van 0 %’ geldt.

Vak X. Belastingverminderingen

Ook in het vak belastingverminderingen noteren we enkele wijzigingen.
Zo is er een nieuwe rubriek voorzien voor uitgaven met betrekking tot de installatie van een vast laadstation voor elektrische wagens in, of bij de woning. Wie snel besliste, kon in 2021 nog zo’n installatie laten installeren. Dateert de factuur van 2021, dan kan u een belastingvermindering van 45% genieten.

Verder werd er een rubriek ingevoerd voor verhuurders die naar aanleiding van Covid-19 hun huurder in 2021 vrijwillig kwijtschelding verleenden van de huurprijs en huurvoordelen voor een aantal maanden. Er zijn 2 series codes, want de maatregel liep eerst van maart tot mei 2021, maar werd nadien verlengd van juni tot september, onder andere voorwaarden.

Veel codes

De nieuwste aangifte bevat opnieuw meer codes dan de vorige: 44 méér om precies te zijn. Een aangifte bevat nu meer dan 830 codes. Gelukkig zijn heel wat van die codes vooraf ingevuld, maar het zijn precies de codes waar u een keuze moet maken of zelf beperkingen moeten berekenen, waar de belastingplichtige aan zijn lot wordt overgelaten. Een simpeler aangifte kan alleen maar door de zogenaamde ‘fiscale koterijen’ af te schaffen, maar zo’n vereenvoudiging zal altijd winnaars en verliezers kennen.

Als een werknemer kosten maken in opdracht van, of ten voordele van zijn werkgever, dan zal de werkgever die kosten in principe terugbetalen. Dergelijke betalingen zijn 'kosten eigen aan de werkgever'. Ze zijn niet belastbaar in hoofde van de werknemer en zijn gewoon aftrekbaar in hoofde van de werkgever. In principe moet de werknemer de echtheid en het bedrag van de uitgave bewijzen, maar er bestaan uitzonderingen, zoals voor verblijfskosten.

De vierdaagse werkweek is vandaag in slechts zes procent van de Vlaamse kmo's ingevoerd, blijkt uit een onderzoek van hr-dienstverlener SD Worx.

Als ondernemer pakt u graag uit met uw expertise. LinkedIn is het instrument om die kennis uit te stallen en zo uzelf en uw bedrijf in de spotlight te zetten. Hoe dat precies werkt?

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]