Algemene voorwaarden

1. Alle hierna volgende bepalingen samen vormen ten aanzien van de klant de algemene voorwaarden van toepassing op enerzijds alle opdrachten ten aanzien van, offertes van, overeenkomsten met, en facturen vanwege, en anderzijds alle diensten door VAN DEN ABEELE - JANSSEN BV, met zetel te 9031 Drongen, Novicenstraat 4, en met ondernemingsnummer 0730.782.360 [hierna kortweg VDA-J genoemd], ook wanneer VDA-J verandert van vennootschapsnaam, -vorm, of -structuur, maatschappelijke zetel, eigenaar, …, en dit met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op eender welk document uitgaande van de klant. Een afwijking of wijziging van deze algemene voorwaarden kan slechts aan VDA-J tegengeworpen worden indien VDA-J er voorafgaand en schriftelijk haar instemming mee betuigd heeft; dergelijke afwijking of wijziging zal bovendien slechts eenmalig gelden.

2. a] VDA-J's verbintenissen ten aanzien van de klant zijn nooit resultaatsverbintenissen, maar enkel middelenverbintenissen; VDA-J heeft, als enige uitzondering hierop, in de uitvoering van haar dienstverlening voor de klant enkel als resultaatsverbintenis het halen van door de wet opgelegde termijnen, wat evenwel niet geldt indien de klant het VDA-J moeilijk tot onmogelijk maakt of heeft gemaakt om de wettelijk opgelegde termijnen te halen.
b] De klant erkent te weten en aanvaardt dat VDA-J geen enkel resultaat garandeert noch kan garanderen, en dat de mogelijkheid tot dienstverlening door VDA-J en de kwaliteit van de dienstverlening van VDA-J staat of valt met de tijdigheid, volledigheid, juistheid en precisie van informatie door de klant aan VDA-J verstrekt en waaromtrent de klant als enige alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid draagt en VDA-J vrijwaart voor eender welke aanspraak door eender welke derde. VDA-J wijst dan ook elke aansprakelijkheid af voor ondermeer nalatigheden, fouten of vergissingen die het gevolg zijn van ontijdige, onvolledige, onjuiste en/of te vage informatie door de klant verstrekt.
c] Onder geen enkel beding is VDA-J ten aanzien van de klant vergoeding verschuldigd voor financiële en commerciële verliezen, verhoging van de algemene onkosten, verstoring van planning, verlies van verhoopte winst en wegvallen van potentieel cliënteel in hoofde van de klant.
d] VDA-J behoudt zich het recht voor om de opdracht of overeenkomst geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door onderaannemers.

3. a] VDA-J's tarieven in offertes, overeenkomsten, facturen, …, zijn uitgedrukt in euro en excl. BTW. De klant erkent uiterlijk bij het geven van de opdracht aan VDA-J hetzij uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst met VDA-J, door VDA-J volledig te zijn geïnformeerd over de door VDA-J voor haar dienstverlening gehanteerde tarieven, en erkent die tarieven te hebben aanvaard.
b] VDA-J's tarieven worden vermeerderd met alle belastingen en taksen door om het even welke overheid geheven of te heffen, zoals ze van toepassing zijn op de dag van levering en/of uitvoering van dienstverlening. Eventuele wijzigingen in het taxatieregime nadat de overeenkomst werd gesloten of de opdracht werd gegeven, worden aangerekend conform de wetgeving ter zake.
c] Kortingen worden slechts schriftelijk toegekend, en worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden VDA-J op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst of opdracht.

4.a] Bij annulering door de klant van de opdracht aan VDA-J om welke reden ook, heeft VDA-J ten aanzien van de klant het recht op een schadevergoeding waarvan het minimum wordt vastgesteld op 50% van de totale waarde [excl. BTW] van de volledige nog uit te voeren opdracht, met een minimum van 186,00. Deze vergoeding is de tegenprestatie voor het kunnen uitoefenen door de klant van de mogelijkheid zich door betaling van een als volkomen redelijk ervaren vergoeding, algeheel en definitief van zijn verbintenissen ten opzichte van VDA-J te ontdoen.
b] VDA-J kan ten aanzien van de klant de opdracht of overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden beschouwen in geval van faillissement, toelating tot een procedure gerechtelijke reorganisatie, kennelijk onvermogen of om het even welke wijziging van de juridische toestand van de klant. Alsdan is VDA-J ten aanzien van de klant geen enkele schadevergoeding verschuldigd.

5. a] Tenzij uitdrukkelijk anders werd bedongen zijn alle facturen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van VDA-J.
b] Alle betwisting omtrent een factuur dient binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum per aangetekend en gemotiveerd schrijven kenbaar te worden gemaakt, waarbij tevens de factuurdatum en het factuurnummer dienen te worden vermeld. Nadien kunnen geen betwistingen meer worden aanvaard.
c] Elke betalingsachterstand geeft VDA-J het recht om van rechtswege en zonder ingebrekestelling haar jegens de klant nog uit te voeren verbintenissen op te schorten tot wanneer de betalingsachterstand integraal is aangezuiverd, met inbegrip van moratoire interesten en schadebeding. Een dergelijke opschorting kan nooit tot enige vorm van aansprakelijkheid leiden in hoofde van VDA-J.
d] Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele moratoire intrest verschuldigd van 1% per begonnen maand alsook een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 12% van het bedrag van de factuur met een minimum van 250,00 een maximum van 6.197,00, meer onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten die niet in voormelde forfaitaire schadevergoeding zijn inbegrepen.
e] Het niet betalen van een factuur op de vervaldag maakt automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag.
f] De voorbehoudloze betaling door de klant van een gedeelte van een gefactureerd bedrag, geldt als aanvaarding van de volledige factuur in hoofde van de klant.

6. a] De klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden in al haar geschreven en gedrukte bepalingen.
b] Eventuele ongeldigheid van een clausule of een deel van een clausule uit deze algemene voorwaarden, laat de andere clausules/delen onverkort bestaan.

7. In geval van eender welke betwisting met betrekking tot een opdracht, overeenkomst, factuur, dienst en/of deze algemene voorwaarden, die niet in der minne kan geregeld worden, zijn uitsluitend de rechtbanken van onze vennootschapszetel bevoegd bij gerechtelijke procedure.

De plenaire vergadering van de Kamer stemde in met een wetsontwerp dat winkeliers verplicht om cashbetalingen te aanvaarden.

Tegen eind maart moeten bedrijven vanaf 20 werknemers een opleidingsplan in het kader van de arbeidsdeal klaar hebben. Een bevraging leert dat bijna 4 op de 10 kmo's dat plan vandaag klaar heeft. Ongeveer een derde moet er nog aan beginnen.

Digitaal factureren tussen bedrijven wordt verplicht vanaf 1 januari 2026. Nog ver weg, denkt u? Toch wacht u er maar beter niet te lang mee.

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]