Welke activiteiten van dienstverleners aan vennootschappen vallen onder verplichte registratie?

Dienstenverleners aan vennootschappen worden verplicht om zich vooraf te registreren bij de FOD Economie. De verplichting geldt voor natuurlijke personen en rechtspersonen die in België vennootschapsrechtelijke diensten aanbieden, maar die ontsnappen aan de antiwitwaswet van 18 september 2017. Een woordje uitleg over de nieuwe stap in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Definitie aanbieder van vennootschapsrechtelijke diensten

Een 'aanbieder van vennootschapsrechtelijke diensten' is elke natuurlijke of rechtspersoon die beroepsmatig een van de volgende diensten aan derden aanbiedt:

deelnemen aan de aan- of verkoop van aandelen van een vennootschap met uitzondering van deze van een beursgenoteerde vennootschap (bv. tussenpersonen in een bedrijfsoverdracht);

een maatschappelijke zetel aan een onderneming, een rechtspersoon of een soortgelijke juridische constructie verschaffen (diensten van domiciliëring);

een bedrijfs-, administratief of correspondentieadres en andere daarmee samenhangende diensten verschaffen aan een onderneming, een rechtspersoon of een soortgelijke juridische constructie (bv. bedrijvencentra, verschaffers van co-working spaces).

Deze registratieplicht geldt niet voor advocaten, notarissen, bedrijfsrevisoren, accountants, belastingconsulenten, (boekhouders-)fiscalisten, kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen. Zij zijn immers al onderworpen aan de antiwitwaswet.

Voorwaarden registratie van natuurlijke personen

inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);

niet ontzet uit politieke en burgerlijke rechten;

niet failliet verklaard zonder eerherstel;

niet strafrechtelijk veroordeeld voor faillissement, beroepsverbod of witwassen van geld.

Voorwaarden registratie van rechtspersonen

inschrijving in de KBO;

de leden van het wettelijk bestuursorgaan moeten betrouwbaar en bekwaam zijn (d.w.z. niet ontzet zijn uit hun politieke en burgerlijke rechten; niet in staat van faillissement verklaard zijn zonder eerherstel; niet strafrechtelijk veroordeeld zijn). Deze voorwaarden gelden ook voor de werkelijke leidinggevenden en uiteindelijke begunstigden;

zaakvoerders en bestuurders hebben die wettelijk gerechtigd zijn een beroepsactiviteit in België uit te oefenen.

Bijkomende voorwaarden voor diensten van domiciliëring

lokalen ter beschikking stellen aan de gedomicilieerde personen waar privacy is verzekerd en regelmatig kan worden vergaderd;

rechtmatig gebruik verzekeren van de lokalen voor de gedomicilieerde persoon;

een overeenkomst sluiten die de voorwaarden van bezetting van de lokalen vastlegt.

Zo wil de wetgever zich ervan verzekeren het adres bij de domiciliëringsonderneming geen gewone postbus is.
De meer eenvoudige diensten van operationele aard (bv. pakjes ontvangen, briefwisseling) worden niet beoogd.

Werkwijze registratie

Aanbieders van vennootschapsrechtelijke diensten moeten zich -voorafgaand aan de uitoefening van hun activiteit- registeren bij de Algemene Directie K.M.O.-beleid van de FOD Economie. Er komen geen stageverplichtingen of toelatingsexamens.

De directeur-generaal van de Algemene Directie KMO-beleid van de FOD Economie (of zijn gedelegeerde) beslist over de aanvraag tot registratie. Hij doet dit uiterlijk binnen de 60 dagen na de ontvangst van een volledig dossier. Komt er binnen deze termijn geen beslissing, dan wordt de beslissing als gunstig beschouwd.

De Algemene Directie KMO-beleid zal ontbrekende gegevens opvragen binnen de 30 dagen na de ontvangst van de aanvraag. De beslissingsperiode van 60 dagen wordt in dat geval onderbroken en begint opnieuw te lopen vanaf het ogenblik dat alle ontbrekende gegevens werden ontvangen.

Intrekking registratie

Elke wijziging met betrekking tot de voorwaarden van registratie moet onmiddellijk schriftelijk of elektronisch meegedeeld worden aan de Algemene Directie K.M.O.-beleid van de FOD Economie.
Indien niet of niet meer voldaan is aan de voorwaarden van de wet van 29 maart 2018, kan de minister van Middenstand (of zijn gedelegeerde) de registratie intrekken.
Vanaf de 30ste dag na de betekening is het dan verboden om de activiteiten van dienstenverlener aan vennootschappen uit te oefenen.

Zware straffen

Een aanbieder van vennootschapsrechtelijke diensten die zijn activiteiten uitoefent zonder dat hij geregistreerd is of die geregistreerd werd maar niet meer voldoet aan de wettelijke voorwaarden, riskeert een geldboete van 250 tot 100.000 euro.
De uiteindelijke begunstigden, zaakvoerders en bestuurders van rechtspersonen kunnen hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor deze inbreuken.
Verder kunnen de ambtenaren van de FOD Economie ook een waarschuwing geven aan de overtreder, uiteindelijke begunstigden, zijn zaakvoerders en zijn bestuurders of een geldsom tussen 50 en 600.000 euro voorstellen. Bij vrijwillige betaling vervalt de strafvordering.

Vanaf wanneer?

Sinds 1 september 2018.

Dienstenverleners aan vennootschappen die vóór de inwerkingtreding van de wet van 29 maart 2018 diensten van dienstenverleners aan vennootschappen verleenden, moeten hun aanvraag tot registratie ten laatste zes maanden na de inwerkingtreding van deze wet indienen. Zolang het onderzoek loopt, mag de dienstverlener zijn activiteiten blijven uitoefenen.

Een lijst van geregistreerde verleners van diensten aan vennootschappen komt online beschikbaar op https://justitie.belgium.be.

Als een werknemer kosten maken in opdracht van, of ten voordele van zijn werkgever, dan zal de werkgever die kosten in principe terugbetalen. Dergelijke betalingen zijn 'kosten eigen aan de werkgever'. Ze zijn niet belastbaar in hoofde van de werknemer en zijn gewoon aftrekbaar in hoofde van de werkgever. In principe moet de werknemer de echtheid en het bedrag van de uitgave bewijzen, maar er bestaan uitzonderingen, zoals voor verblijfskosten.

De vierdaagse werkweek is vandaag in slechts zes procent van de Vlaamse kmo's ingevoerd, blijkt uit een onderzoek van hr-dienstverlener SD Worx.

Als ondernemer pakt u graag uit met uw expertise. LinkedIn is het instrument om die kennis uit te stallen en zo uzelf en uw bedrijf in de spotlight te zetten. Hoe dat precies werkt?

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]